Dit is het privacybeleid van:

ILKYMA BV.
handelend onder de naam/namen: ILKYMA BV

Vestigings- & bezoekadres:
Spoelstraat 37
2580 Putte

Tel: 0473/30.21.63 (lokaal tarief)
E-mail: info@ilkyma.be

Ondernemingsnummer:0470.256.259
Btw-identificatienummer : BE0470.256.295

(hierna “ILKYMA” genoemd)

 1. Uw privacy is belangrijk voor ons

Uw persoonlijke gegevens. U deelt ze met ons, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Hieronder vindt u een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van u vragen en op welke manier we deze informatie van u verkrijgen en gebruiken.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die u hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die u aan ons hebt gestuurd. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Algemeen

ILKYMA leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

ILKYMA stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ILKYMA.

 1. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

U deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van u ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

 1. ILKYMA zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

A. Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die u met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ILKYMA om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

B. Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.

C. Uw account

U kan op onze website een account aanmaken. In uw account slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om u te contacteren bij vragen of opmerkingen over uw bestelling of om uw mening te vragen.

Het beheer van uw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. U kan uw account steeds annuleren, contacteer daarvoor onze klantenservice.

D. Online bestellen of reserveren

Voor uw bestelling of reservatie hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om uw bestelling bezorgen, u op de hoogte houden over uw bestelling of reservatie of om u te contacteren bij vragen of opmerkingen over uw bestelling.

E. Fraude

Uw betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.

F. Wedstrijden en evenementen

ILKYMA organiseert af en toe interessante wedstrijden en evenementen voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd of een evenement, hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd of evenement op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. De gevraagde gegevens zullen altijd van tevoren in de wedstrijd- en evenementvoorwaarden worden aangegeven.

G. Klantenservice

Om u goed te kunnen helpen wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij uw persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bestelnummer en telefoonnummer.

Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met u. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we u van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 1. Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ILKYMA uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ILKYMA, haar producten en/of diensten. ILKYMA kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door contact op te nemen met onze klantenservice.

 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen ILKYMA zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.

 1. Doorgifte aan derden

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan ILKYMA en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Derde partijen worden streng gecontroleerd door ILKYMA om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat ILKYMA uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ILKYMA, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien ILKYMA failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ILKYMA uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

ILKYMA zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en ILKYMA.

 1. Uw gegevens zijn bij ILKYMA veilig en vertrouwelijk

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. In geen geval kan ILKYMA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 1. Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Voor meer informatie hierover, raadpleeg ons cookie beleid.

 1. Uw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer u klant wordt van ILKYMA, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschikt u ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

A. Recht van toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

B. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ILKYMA. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

C. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

D. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ILKYMA verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

E. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

F. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

Klantenservice ILKYMA
Spoelstraat 37
2580 Putte

In dit verzoek staat helder wat u wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal ILKYMA zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover berichten.

Als u uw recht van inzage uitoefent zal ILKYMA u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

U kan ook altijd eenvoudig uw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via uw online account.

G. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

H. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35

e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.